Điều Khoản

Khi quý vị truy cập và sử dụng website, quý vị phải chấp nhận các điều khoản sau. Chúng tôi có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này.

Giới Hạn Sử Dụng

Tất cả nội dung trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền DMCA. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, quý vị không được phép sử dụng ( tất cả và không hạn chế các hình thức sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của chúng tôi.

Đề Xuất & Cung Cấp

Quý vị không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của quý vị, bản vẽ kĩ thuật, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến  (“ý tưởng”) thông qua website này.

Nếu gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu quý vị đồng ý với những điều khoản sau đây:

  • Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là môt thông tin bí mật
  • Chúng tôi không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng
  • Nếu chúng tôi thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, chúng tôi sẽ có đặc quyền đối với bất kỳ quyến sở hữu trí tuệ nào liên quan đến ý tưởng đấy, và quý vị phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của chúng tôi hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Từ Chối Bảo Đảm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình quý vị truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. Chúng tôi có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.

Các Liên Kiết Siêu Văn Bản

Trang web này có thể chứa các liên kết do người dùng gửi lên và hoàn toàn có thể gây ra rủi ro, nguy hiểm cho quý vị . Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, cho nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này.

Tài Nguyên Truyền Dẫn

Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ trang web sẽ được quý vị nhận hoặc được chúng tôi nhận. Nếu quý gửi hoặc chúng tôi gửi, chúng tôi không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của e-mail trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

Tất cả các điều khoản sử dụng trên chúng tôi rất mong quý vị đọc qua trước khi truy cập các bước tiếp theo trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể bổ sung và thay thế có điều khoản khác để phù hợp hơn, quý vị nên theo dõi để cập nhật thông tin. Xin cảm ơn

 
0989 686 165
Gửi tin nhắn