Giấy Đề Nghị Đăng Ký Công Ty Cổ Phần

Bạn đang cần tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần, bài viết này sẽ chia sẻ mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan cần có. Đây là mẫu mới nhất để mọi người cùng tham khảo, nếu có thay đổi mới thì sẽ được cập nhật lại nhanh chóng. Xin mời bạn tham khảo nội dung dưới đây, cảm ơn bạn đã lựa chọn xem bài viết này.

Mẫu Giấy Đề Nghị Đăng Ký Công Ty Cổ Phần Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố 

Tôi là: 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có) : 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại   Fax: 

Email:  Website: 

 Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

5. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): 

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): 

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có                   Không

6. Nguồn vốn điều lệ:

7. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần (VNĐ):  đồng

STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Các cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

STT Loại cổ phần được quyền chào bán Số lượng
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm

10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có):

11. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  Giới tính: 

Chức danh: 

Sinh ngày:   Dân tộc:   Quốc tịch: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

 Chứng minh nhân dân               Căn cước công dân

Hộ chiếu               Loại khác (ghi rõ): 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

Ngày cấp:  Nơi cấp:   Ngày hết hạn (nếu có): 

Nơi đăng ký thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại (nếu có):  Fax (nếu có): 

Email (nếu có):   Website (nếu có): 

12. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Điện thoại: 

12.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có): Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: 

Điện thoại: 

12.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại  Fax : 

Email : 

12.4 Ngày bắt đầu hoạt động (Trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): 
12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

 

12.6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày  đến ngày 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): 
12.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

   Có                                                                   Không

12.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

Khấu trừ                                                         

Trực tiếp trên GTGT                                          

Trực tiếp trên doanh số                            

Không phải nộp thuế GTGT                            

12.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng

 

13. Đăng ký sử dụng hóa đơn:

   Tự in hóa đơn    Đặt in hóa đơn
   Sử dụng hóa đơn điện tử    Mua hóa đơn của cơ quan thuế

14. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức)

   Hàng tháng    03 tháng một lần    06 tháng một lần

Lưu ý:

–          Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

–          Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

15. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):               

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 

Ngày cấp :  Nơi cấp: 

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):               

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):  

Ngày cấp :  Nơi cấp: 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 

Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 

Địa điểm kinh doanh: 

Tên người đại diện hộ kinh doanh: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

Chứng minh nhân dân              Căn cước công dân

Hộ chiếu              Loại khác (ghi rõ): 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Ngày cấp:  Nơi cấp:  Ngày hết hạn (nếu có): 

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đựt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

………….

 

Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty Cổ Phần

  • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh
  • Danh sách cổ đông sáng lập
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nước ngoài là tổ chức
  • Điều lệ công ty cổ phần
  • Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện cổ đông là tổ chức
  • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt – Dịch vụ làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng trên toàn quốc. Dịch vụ hỗ trợ làm tất cả các loại con dấu có trên thị trường, cam kết chất lượng, sử dụng bền lâu, chi phí thấp nhất trong các dịch vụ hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu cần đặt làm con dấu, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: