Giấy Đề Nghị Đăng Ký Thành Lập Công Ty Hợp Danh

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty hợp danh để tham khảo. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn mẫu mới nhất hiện nay, nội dung bài viết sẽ gồm mẫu giấy và các giấy tờ liên quan kèm theo. Xin mời bạn theo dõi nội dung bên dưới đây:

Mẫu Giấy Đề Nghị Đăng Ký Thành Lập Công Ty Hợp Danh Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):       Giới tính: 

Sinh ngày:       Dân tộc:     Quốc tịch: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 Chứng minh nhân dân               Căn cước công dân

 Hộ chiếu               Loại khác (ghi rõ): 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

Ngày cấp:  Nơi cấp:  Ngày hết hạn (nếu có): 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại (nếu có):      Fax (nếu có): 

Email (nếu có):     Website (nếu có): 

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.

 

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên công ty viết tắt (nếu có): 

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại (nếu có):   Fax (nếu có): 

Email (nếu có):  Website (nếu có): 

 Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

5. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): 

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): 

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có                   Không

6. Nguồn vốn điều lệ:

7. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

8. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
8.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Điện thoại: 

8.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)6:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: 

Điện thoại: 

8.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại (nếu có)  Fax (nếu có): 

Email (nếu có): 

8.4 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

 

8.5 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày  đến ngày 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

8.6 Tổng số lao động: 
8.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

 Có                                                                   Không

8.8 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:

Khấu trừ                                                         

Trực tiếp trên GTGT                                      

Trực tiếp trên doanh số                                  

Không phải nộp thuế GTGT                          

8.9 Thông tin về Tài khoản ngân hàng

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng

 

9. Đăng ký sử dụng hóa đơn:

   Tự in hóa đơn    Đặt in hóa đơn
   Sử dụng hóa đơn điện tử    Mua hóa đơn của cơ quan thuế

10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức)

   Hàng tháng    03 tháng một lần    06 tháng một lần

Lưu ý:

–       Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

–       Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):               

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):  

Ngày cấp :  Nơi cấp: 

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):               

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):  

Ngày cấp :  Nơi cấp: 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

12. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 

Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 

Địa điểm kinh doanh: 

Tên người đại diện hộ kinh doanh: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 Chứng minh nhân dân               Căn cước công dân

 Hộ chiếu               Loại khác (ghi rõ): 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh: 

Ngày cấp:  Nơi cấp:  Ngày hết hạn (nếu có): 

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đạt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ uqna thuế theo đúng quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)

 

Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty Hợp Danh

  • Điều lệ công ty hợp danh
  • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh
  • Danh sách thành viên công ty hợp danh

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt – Dịch vụ làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng trên toàn quốc. Dịch vụ hỗ trợ làm tất cả các loại con dấu có trên thị trường, cam kết chất lượng, sử dụng bền lâu, chi phí thấp nhất trong các dịch vụ hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu cần đặt làm con dấu, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: