Mẫu Thông Báo Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Bạn đang tìm kiếm mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ để tham khảo. Bài viết này sẽ chia sẻ biểu mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ mới nhất hiện nay. Cảm ơn bạn đã lựa chọn xem bài viết của chúng tôi, xin mời tham khảo nội dung bên dưới:

Mẫu Thông Báo Thay Đổi Vốn Điều Lệ Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp: 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

Ngày cấp:               Nơi cấp: 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở:

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập:

a) Tên doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

b) Tên doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có                Không

Thời điểm thay đổi vốn: 

Hình thức tăng, giảm vốn: 

Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần:

STT

Loại cổ phần

Số lượng

Giá trị (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

1

Cổ phần phổ thông

2

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

3

Cổ phần ưu đãi cổ tức

4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

5

Các cổ phần ưu đãi khác

Tổng số

 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trênTrường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

( ký, ghi rõ họ tên )

 

Các Giấy Tờ Liên Quan

  • Bản cam kết kết thanh toán các khoản nợ của công ty sau khi giảm vốn điều lệ
  • Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ
  • Quyết định ĐHĐCĐ
  • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi vốn điều lệ
  • Quyết Định Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Về Việc Phát Hành Cổ Phần Chào Bán Để Tăng Vốn Điều Lệ
  • Biên Bản Họp Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Về Việc Phát Hành Cổ Phần Chào Bán Để Tăng Vốn Điều Lệ
  • Biên bản họp của ĐHĐCĐ
  • Biên Bản Họp Của Hội Đồng Quản Trị Về Việc Đăng Ký Tăng Vốn Điều Lệ

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: